یادگار پدر از مبارزه ،

تکه ترکشی ست که با گذشت سال ها همچنان پیشروی می کند

و گوشش به هیچ سازش و مذاکره ای بدهکار نیست ...

خودمانیم ... این روزها یادگاری ها همه بوی سازش و تسلیم میدهند !