باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ...

 باید سلام کرد بر سینه های سوخته در سنگر ها ...

 باید سلام کرد بر پیشانی هایی که بوسه گاه گلوله شده اند ...

الهی اگر جز سوختگان را به ضیافت عندالحسینی نمی‌خوانی، ما را بسوز آنچنان که هیچ‌کس را آنگونه نسوخته باشی ...

آیا وقت آن نرسیده که پیله های مادی را بشکافیم و به سوی او پرواز کنیم ؟

 

 انقلابی لازم است ... انقلابی علیه تمام سالیان گذشته 

 تمام اعمال

 تمام عادات

 تمام بی دردی ها

 پس بسم الله الرحمن الرحیم ...