احتمالا بخاطر جا ماندن از کربلاست شاید هم بخاطر امتحان انترپولاسین ریاضیات محض دانشگاه ... اما بهر حال :

رهبر کشور چند سال پیش گفت : فرهنگ و اقتصاد رو دریابید و البته فرهنگ به منزله هواییه که نفس میکشیم ...

حس زیبا کلامی ام گل کرد که آآآآآآآقااااااا این دیگه چه وضعشه . معلومه علم مهمتر از فرهنگه . اقتصاد مهمتر ازفرهنگه ... دیگه حداقل برنامه های شبکه چهار که از فرهنگ مهم تره :|

اما امروز فقط نقشم در نظام کشور ، حسرت "روشفکری" خوردنه ...

آمار مزاحمت های خیابانی در دوره جدید ریاست جمهوری ایران 95 درصد افزایش داشته است ...

آی مردم فرهنگ !