گفتم : دوستت دارم
سکوت کردی ...

- : زندگیم بی تو بی معناست
سکوت کردی ...

- : تمام هستی ام تویی
سکوت کردی ...

- : تو هم مرا دوست داری؟
سکوت کردی ...

- : همین که دوستت دارم کافی ست تا بدانم دوستم داری

و تو همچنان سکوت کردی ...

.

.


عاشقانه هایش هم فرق دارند ...

همین که مِهرَش را در دلت انداخت

یعنی دوستت دارد؛