شهر را ستاد استهلال کرده ای و ناز میکنی

مثل اینکه بدون تو ماه شروع نمیشود 

ها ...