میگم خودمونیم ، مرتضی پاشایی آلبوم جدید نداده بیرون ؟!