بعضی وقت ها رقیب یا دشمنت

نمیتونه به خودت ضربه بزنه ،

میره به عزیزترینت،

رفیقت، یا دوستت حمله میکنه!

چطوری ؟ 

بهش نزدیک میشه،

حتی نزدیک تر از تو به اون...

و کم کم

اون دیگه برای تو نیست

اینجوری، خودت رو در مقابل خودت قرار میده !

.

... خیلی سخته ؛