سال ها منتظر موندی 

تا بفهمیش

غافل از اینکه امنیت حسرت خوردنی بود نه فهمیدنی !