گاهی وقت ها که زمانی برای غفلت و ملعبه ای برای گناه پیدا نمی کنم

با خودم میگم ای کاش یه روزی ، یک لحظه ای ، یک جایی ...

.

.

.

.

و مثل همین الان ، توفیق ادامه دعا به سبب اعمالم ، از یادم گرفته میشه و فراموش میکنم !

.

.

.

پ ن : دعا کنید این هفته به پابوس خانم فاطمه معصومه ، با معرفت برسم .