نمیدانم ...

شاید مانده ای که فقط این لحظه را ثبت کنی ...      تو  ، او 

و لبخندی ، هم وزن همه ی تلخی هایی که ارزانی ات داشته ایم ...

شاید این را هم ببینی : ویرایشوصل(کلیک)

 

بابا رجب هم که ...