تیراندازای ما دست خالی تمرین میکنن

مسئولین هیچ کاری نمیکنن

خدمتی میگفت بدون تیر برا المپیک تمرین میکرده

حسینی پول تفنگ اجاره ای میده

و از این "زِر" ها ...

ِ

وقتی هم که بی مقدمه شرح وضعیت مالی ، و شرح تمرین هامو میگم براشون و میگم خب شما بیا حامی بنده شو برای مسابقات آسیایی تیراندازی سال بعد طرف لال و کور و کر میشه و توی افق محو .

ِ

مسئولین کمک نمیکنند ... لطفا شما هم زر نزن!