وقتی جریان حزب الله در مجازی تحمل خودشونو ندارند، وای بحال روزی که فرمان بیاد : در واقعیت با هم کار تیمی کنید!

 

 

آسیب شناسی : حل این معضل در چیزی نیست جز خار کردن و کوچک شمردن "من" هاتون

تکمله : وحدت ینی توی حزب اللهی نما با منه حزب اللهی نما آبت تو یه جوب بره نه اینکه بری تو ختم هاشمی شعار « به عشق اکبر آمده» بدی (!) محضِ حفظِ وحدت

 

ارواح عمتّ (جهت قافیه!)