بنام هستی بخش

و بی گمان "قربان" ، عید سر بریدن نیست
"عید دل بریدن" است…

دل بریدن از هر چیزی که به آن تعلق داری ، دل بریدن از هر چه تو را از او میگیرد

میخواهد شادی باشد یا غم
وصال باشد یا فقدان
نور باشد یا سیاهی

عید الله ، روز قربان تبریک و تهنیت به تک تک شما