منشور میدادیم وقتی منشور دادن مد نبود

کوروش خطاب به روحانی

+