چه کسی گفته ما دست خالی از دنیا می رویم

تا تربت تو همراه ماست

دنیا با ماست  ...