دارد محرم تو ز ره میرسد حسین
بایک نگاه ،اسم مرا هم زهیر کن

من حر روسیاه توأم، یابن فاطمه
دستم بگیر و عاقبتم را بخیر کن