درد و بلای رهبر تو سر حسن کلید 

اصلاحیه 1 : تو کلید حسن تدبیر