گاهی دلم برای اتوبانی که اسم اکبر رفت روش میسوزه ...

 

البته فقط گاهی !