شهادت نه ثانیه ای مرگ شما را جلوتر

نه آنی دیرتر میرساند .

بلکه نوع مردن شماست که تغییر میکند ...

 

قال المعصوم