آنهایی که میگویند آزادی مال قبل از انقلاب بود ، یا از غرب می آیند یا نقشه را برعکس گرفته اند !

از شرق ، امام حسین علیه السلام را که ادامه بدهی ، بعد از انقلاب به آزادی میرسی ...!


و أکثرهم لا ... ؛