خیل

چراغ ها را خاموش کنید ؛ چند خط شرح حال ...
http://didbaan.blog.ir/ خیل

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

حرف آخر را رهبری میزند ...

 

خواه بگوید روی مین بروید . خواه بگوید آرام بمانید و اسلحه ها را کنار بگذارید

 

همه گوش به فرمان امر رهبریم

 

از دل و جان  لبیک یا خامنه ای